miércoles, 6 de junio de 2018

Cine y literatura.

Un buen cartel de cine debe captar la atención del observador y comunicar de un golpe de vista la esencia y el tono de la película que anuncia. Debe atrapar al espectador, despertar su interés y “conquistar” su voluntad para que desee asistir a la proyección del filme.

 Los elementos básicos de carácter plástico a través de los que se expresa el cartel son: la composición, la imagen, el color y la tipografía (letra y texto).

Composición: imagen, título, texto, color.. para lograr un orden que proporcione una visión de conjunto organizada, sencilla, capaz de transmitir el mensaje del filme con claridad.

Imagen: que capte la atención; aparición de los personajes; dependerá del público a quien vaya dirigida...

Color: nos transmite sentimientos como amor, odio, rencor, amistad, tristeza, melancolía, venganza...

Tipografía: según el tamaño, el tipo de letra... nos transmite el título de la película y los artistas principales, director, etc.

¿Analizamos algunos carteles de cine?

Resultado de imagen de cartel pelicula alicia en el pais de las maravillas 
Resultado de imagen de cartel pelicula harry potter
Imagen relacionada


Resultado de imagen de cartel pelicula el principito
Resultado de imagen de cartel pelicula el señor de los anillos
Resultado de imagen de cartel pelicula las cronicas de narniaResultado de imagen de cartel pelicula pollana

lunes, 21 de mayo de 2018

El diálogo.

El diálogo es un texto que nos transmite literalmente conversaciones entre dos o más personas, y que normalmente va insertado dentro de un texto narrativo.

.

Reglas para escribir diálogos:

1. Cada vez que un personaje intenvenga se pondrá delante un guion.

2. Cada vez que interviene un nuevo personaje se escribe en un párrafo distinto.

3. Al final de cada inteviención no se pone guion, sino punto, a no ser que se haga una aclaración (acotación) y siga hablando el personaje.

4. Las comillas se usan para acotar literalmente algo que un personaje ha dicho.

Resultado de imagen de texto con dialogos

domingo, 6 de mayo de 2018

Llistat de paraules amb accent diacrític


Sense accentAmb accent
Be: nom de lletra. Cria de l’ovella.Bé: adverbi de manera / riquesa.
Bota, botes: present del verb botar. Calçat.Bóta, bótes: recipient per al vi.
Deu, deus: número 10. Present del verb deure.Déu, déus: divinitat o ser suprem.
Dona, dones: persona sexe femení.Dóna, dónes: present del verb donar.
Es: pronom feble.És: present del verb ser.
Feu: present o imperatiu verb fer. Territori feudal.Féu: passat perfet simple del verb fer.
Fora: adverbi de lloc.Fóra: imperfet del subjuntiu del verb ser.
Ma: possessiuMà: part del cos.
Mes: part de l’any.Més: adverbi de quantitat
Molt, molta: quantitat.Mòlt, mòlta: del verb moldre.
Mon: possessiu.Món: univers.
Mora, mores: dona musulmana.Móra, móres: fruit.
Net, neta: que no està brut o bruta.Nét, neta: fill o filla del fill o filla.
Os, ossos: part de l’esquelet.Ós, óssos: animal.
Pel, pels: contracció per + el o els.Pèl, pèls: del cos.
Se: pronom.Sé: present del verb saber.
Si: condicional.Sí: afirmació.
Soc: tronc de l’arbre / calçat.Sóc: present del verb ser.
Sol, sols: astre. Sense companyia. Present delverb soler.Sòl, sòls: superficie o terra.
Son: possessiu / ganes o acte de dormir.Són: present del verb ser.
Te: beguda / pronom/ nom de la lletra.Té: present del verb tindre.
Us: pronom.Ús: acció d’usar.
Vens / venen: del verb vendre.Véns / vénen: present del verb vindre.
Ves: reducció de veges.Vés: imperatiu del verb anar.


lunes, 30 de abril de 2018

Població i sectors econòmics.http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/tercer_ciclo/cmedio/economia_espanola/sector_primario/sector_primario.html


Sectors de producció

El Treball I Les Activitats EconòmiquesEL SECTOR PRIMARI

Hi ha feines que consisteixen a obtenir productes directament de la natura, és a dir, primeres matèries. Aquestes feines formen el sector primari. Són l’agricultura, la ramaderia, la pesca, la silvicultura i la mineria:


 • AGRICULTURA: consisteix en el conreu de la terra per obtenir aliments (fruites, verdures o cereals) i primeres matèries (com el cotó o el lli).


Els principals conreus de secà són:
 • Els cereals. Destaquen el blat i l’ordi, que ocupen grans extensions de Castella i Lleó i Castella -La Manxa i Aragó. 
El blat i l’ordi són els conreus més extensos. Prop del 30% de la superfície total conreada a Espanya l’ocupen aquests dos cereals. 
 • L’olivera. Ocupa grans àrees a Andalusia. 
 • La vinya. Predomina a Catalunya, Castella -La Manxa, la Comunitat Valenciana, Andalusia i La Rioja.
Els conreus de regadiu més estesos són:
 • Els fruiters. Destaquen els cítrics que es localitzen a la Comunitat Valenciana. La resta de fruiters de regadiu (pomes, préssecs,...) es troben principalment al litoral mediterrani.
 • Les hortalisses. Es conreen a tot l’espai agrícola. Destaquen els tomàquets, els enciams i les cebes.
 • Els cereals. Sobresurten el blat de moro i l’arròs.
L’arròs ocupa grans extensions a les zones regades del litoral de la Comunitat Valenciana i a algunes àrees de Catalunya i d’Andalusia.


 • LA RAMADERIA: consisteix en la cria i el comerç de bestiar per a obtenir-ne aliment, productes derivats (llana, cuir, etc) o força animal.


Els animals poden ser criats amb pinsos en granges (ramaderia intensiva) o bé pasturar en camps oberts (ramaderia extensiva). Ramaderia intensiva  Ramaderia extensiva Els tipus de bestiar principals que es crien a Espanya són el porquí, l’oví, el boví i els animals de granja:

 • El sector porquí és el primer sector ramader d’Espanya i el que experimenta un creixement més gran. La producció es destina a l’elaboració de carn i d’embotits.


 • El bestiar oví es cria a les zones de secà de l’interior peninsular i el boví es localitza principalment al nord. La producció es destina a carn i a llet.


 • Dels animals de granja s’obtenen ous i carn. Les grans avícoles es localitzen arreu del territori.


 • LA PESCA: consisteix a capturar peixos i altres animals de mars, rius o llacs.


A Espanya s’hi practiquen dos tipus de pesca:
 • La pesca d’altura que es fa en aigües llunyanes i que utilitza grans vaixells factoria, que congelen el peix a alta mar. S’hi pesca lluç, seitó i bacallà.


 • La pesca del litoral que es fa a prop de la costa. S’hi pesca peix (tonyina, sardina, lluç...), marisc i també crustacis.

 • LA SILVICULTURA: consisteix a estudiar i explotar els boscos naturals i els conreats. Per obtenir alguns productes dels arbres, sobretot fusta, llenya, suro i cel·lulosa (per a fer paper). • LA MINERIA: consisteix en extreure minerals de la terra. Les pedres, les sorres, el carbó, el ferro, l’or, les pedres precioses, el guix i el petroli són minerals.


SECTOR SECUNDARI
El sector secundari fabrica tots aquells productes manufacturats que les persones fem servir cada dia. Espanya és un estat industrialitzat, sobretot pel que fa a territoris com Catalunya, el País Basc i la Comunitat Valenciana, al litoral, i Madrid, Saragossa i Valladolid, a l’interior.

Hi ha activitats que consisteixen a transformar primeres matèries en productes elaborats de manera artesanal o industrial. Aquestes feines formen part del sector secundari. Són l’artesania i la indústria. També tenen importància la mineria i la producció d’energia

 • ARTESANIAés l’activitat que consisteix a fer objectes a mà, amb eines o amb una màquina molt senzilla.


Els artesans treballen en tallers, on fabriquen els objectes sencers, d’un en un. Antigament, tot es fabricava manualment. Hi havia diferents oficis: ebenista, terrissaire, vidrier, modista,... Però l’arribada de la indústria va fer canviar la manera de treballar.

 • INDÚSTRIA espanyola se centra principalment, en els sectors industrials següents:
 • El metal·lúrgic: transforma el ferro i altres metalls en vehicles de transport, motors, màquines agràries i industrials, components electrònics, etc. 
 • El químic: produeix medicaments, plàstics, fibres artificials, fertilitzants, herbicides, pesticides, combustibles, pintures, detergents perfums, etc. 
 • El paperer i el de les arts gràfiques: fabrica paper i productes derivats del paper, i publica llibres, diaris i revistes. 
 • L’alimentari: elabora productes alimentaris, com ara les conserves, les begudes i els productes làctics. 
 • El tèxtil i del cuir: fabrica teixits i confecciona roba i calçat.
 • El de la construcció: edifica cases i fa grans obres públiques (carreteres, ports, aeroports, ponts, túnels...). 
 • L’energètic: aquest sector depèn en bona mesura de l’exterior, ja que les principals fonts d’energia (petroli, gas, carbó i urani)s’importen d’altres països. Com a alternativa a la dependència de l’exterior, darrerament s’estan fomentant fonts d’energia renovables.

 • MINERIA


A Espanya, la producció de minerals metàl·lics és poc important. Sobresurt actualment l’extracció d’or a Astúries, la de ferro a Andalusia i l’estany a Castella i Lleó.
El sector de les roques i els minerals industrials està en creixement. Hi destaca la producció de guix i de pedra natural (marbre, granit, pissarra).

 • PRODUCCIÓ ENERGIA


La major part de l’energia que es produeix a Espanya s’obté de fonts d’energia no renovables.
 • Fonts d’energia no renovable: les més usades són el petroli, el gas natural, el carbó i l’urani. La seva producció no cobreix la demanda i per això cal importar-ne d’altres països.
 • Petroli: és l’energia més utilitzada i se n’importa gairebé la totalitat (99’5%). El petroli es transforma en refinaries, com les de Puertollano (Ciudad Real), Escombreras (Múrcia), Bilbao, Cadis, Huelva i Tarragona. 


 • Gas natural: n’hi ha alguns jaciments d’Andalusia, però la majoria s’importa d’Algèria. 
 • Carbó: Hi ha algunes mines de carbó a Astúries i a Castella i Lleó 
 • L’urani: A Espanya només hi ha un jaciment d’Urani, a la província de Salamanca


 • Fonts d’energia renovables: 
  • L’aigua: la producció hidràulica es localitza especialment a les conques de l’Ebre, del Duero, del Tajo i dels rius del nord peninsular. 
  • L’energia solar: la majoria de plantes solars es localitzen al sud d’Espanya. 
  • L’energia eòlica: Espanya és un dels principals països productors d’aquest tipus d’energia i està previst que es desenvolupi encara més els pròxims anys.


  SECTOR TERCIARI

  Hi ha feines de les quals no s’obté cap producte natural ni elaborat, sinó que ofereixen un servei a les persones. Aquestes activitats formen el sector dels serveis o sector terciari. El sector terciari comprèn activitats relacionades amb els serveis financers, culturals, turístics, etc.

  Els serveis són les activitats adreçades a satisfer les necessitats de les persones. El sector terciari no produeix béns materials, sinó que proporciona una gran diversitat de serveis als altres sectors econòmics o a la població en general.

  Alguns dels serveis que proporciona el sector terciari són els següents:
  • El comerç entès com la compra i venda de productes i de serveis. 


  • El transport, que és el trasllat d’un lloc a un altre de persones i mercaderies. 
  • La sanitat destinada a preservar la salut de tots els ciutadans.
  • El turisme, és a dir, els desplaçaments i les estades que fan les persones fora del seu lloc de residència. 
  • L’educació que s’encarrega de la formació dels ciutadans.
  • La cultura i el lleure que inclouen equipaments com cinemes, teatres, museus, biblioteques, discoteques, etc.
  • La comunicació, que són tots els sistemes utilitzats per a transmetre dades, informacions, etc: el correu, la premsa escrita, la ràdio, la televisió, les xarxes informàtiques, etc.
  • Les finances, que suposen l’intercanvi de diners i productes financers entre les entitats financeres –com els bancs i les caixes d’estalvi- i les persones o les empreses.
  • La seguretat a càrrec dels cossos de bombers, policia, guardes forestals, protecció civil, etc.

  https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI